Conference Committees

Organizing Team

 • Dr. Vaibhav Shekhar (Convener) (91) 9010288241
 • Dr. Ankur Srivastava (Co-Convener) (91) 9666464971
 • Dr. Sudeepta Pradhan (Co-Convener) (91) 9948748298
 • Dr. Sunny Bose (Co-Convener) (91) 9836454192

Review Team

 • Dr. Anees Ahmad
 • Dr. Anish Yousaf
 • Dr. Makhmoor Bashir
 • Dr. Pankaj Kumar Singh
 • Dr. Ramendra Pratap Singh
 • Dr. Rishi Dwesar
 • Dr. Shiv Ratan Agrawal
 • Dr. Surjit Kuman Kar
 • Dr. Vikas Gautam
Corporate Connect
 • Dr. J.S.K. Chakravarthi
 • Dr. Mukesh Kumar Mishra
 • Dr. Shailendra Singh Bisht
 • Dr. Debajani Sahoo


Follow us :